Privatumo politika

Ši Privatumo politika nustato uždarosios akcinės bendrovės „Terapijos ir konsultavimo centras“, juridinio asmens kodas 300661054, buveinės adresas Girulių g. 10, LT-12112 Vilnius, elektroninio pašto adresas info@terapijoscentras.eu (toliau – Valdytojas), vykdomo interneto svetainės www.gotheraphy.lt (toliau – interneto svetainė) Klientų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo sąlygas, taip pat Klientų ir kitų duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką.

Interneto svetainės Klientų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens duomenų apsaugos priemones.

UAB „Terapijos ir konsultavimo centras“ užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

I. Pagrindinės sąvokos

1. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių.

2. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.

3. Duomenų valdytojas – UAB „Terapijos ir konsultavimo centras“, juridinio asmens kodas 300661054, buveinės adresas Girulių g. 10, LT-12112 Vilnius, elektroninio pašto adresas info@terapijoscentras.eu , tel. Nr. +370 (620) 99 993.

4. Duomenų subjektas – fizinis asmuo (Klientas, interneto svetainės lankytojas), kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

5. Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris padeda Duomenų valdytojui, pagal jo suteiktus įgaliojimus, įgyvendinti nustatytus tikslus.

6. Asmens duomenys – fizinio asmens (Kliento, interneto svetainės lankytojo) duomenys, kuriuos tvarko Duomenų valdytojas ir pagal kuriuos galima identifikuoti Klientą, interneto svetainės lankytoją apimant, bet neapsiribojant: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, asmeninės sąskaitos numeris ir kt.

7. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

8. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

II. Asmens duomenys
1. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

UAB „Terapijos ir konsultavimo centras“ renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

 • Duomenų subjekto sutikimu;
 • Siekdama įvykdyti Paslaugų teikimo sutartį, kurių šalis yra duomenų subjektas, arba siekdama imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;
 • Siekdama teisėtų duomenų valdytojo interesų, kai duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
 • Kai tvarkyti duomenis būtina administruojant interneto svetainės lankytojų užklausas.
 • Kitais teisėtais pagrindais.
2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

UAB „Terapijos ir konsultavimo centras“ tvarko duomenis šiais tikslais:

 • Užklausų administravimas (potencialūs Klientai, kurie kreipiasi dėl paslaugų teikimo; asmenys, teikiantys užklausas);
 • Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu:
  • Paslaugų teikimo sutarties sudarymas;
  • Sąskaitų pateikimas už Paslaugas ir atsiskaitymų valdymas;
  • Klientų pasitenkinimo suteiktomis Paslaugomis kokybės tyrimas ir pretenzijų valdymas;
 • Interneto svetainės lankytojų srautų analizavimo tikslu.
3. Tvarkomi asmens duomenys

UAB „Terapijos ir konsultavimo centras“ tvarko šiuos duomenis:

 • su Jūsų sutikimu, asmens duomenis, kuriuos pateikiate, svetainėje info@terapijoscentras.eu įdiegtoje užklausų pateikimo formoje (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, užklausos turinys);
 • asmens duomenis, gaunamus sudarant Paslaugų teikimo sutartį (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);
 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;
 • kitus duomenis, kurie gaunami siekiant vykdyti su Jumis sudarytą Paslaugų teikimo sutartį (vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, asmeninės sąskaitos numeris, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kt.).
4. Slapukai

Interneto svetainėje yra naudojami „slapukai“ (angl. cookies) – maži tekstiniai failai, išsaugomi jūsų įrenginio (pavyzdžiui, kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai jūs naršote interneto svetainėje.

Interneto svetainėje naudojami slapukai mums yra reikalingi, kad galėtume:

 • užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą;
 • užtikrinti optimalų interneto svetainės greitį ir saugumą;
 • sužinoti interneto svetainės ir atskirų jos dalių lankomumą, analizuoti interneto svetainės lankytojų srautus (apsilankymo datą ir laiką, naudojamas naršykles, įrenginių rūšis ir jų ekrano dydžius) ir tokiu būdu nuolat tobulinti interneto svetainę, kad būtų geriau patenkinti jūsų poreikiai.

Valdytojas naudoja šių rūšių slapukus:

Slapuko pavadinimasAprašymasGaliojimo laikas
_gaSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją2 metai
_gidSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją1 para
_gatSlapukas naudojamas užklausų srauto valdymui.1 metai
cookie_notice_acceptedIšsaugo dabartinio domeno naudotojo slapuko sutikimo būseną1 metai

Jeigu norite, kad interneto svetainės jūsų įrenginyje netalpintų visiškai jokių slapukų, pritaikykite savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad jums būtų pranešta prieš patalpinant bet kokį slapuką arba interneto naršyklė atmestų visus slapukus. Nustatymus turėsite atskirai pritaikyti kiekvienai kiekvieno įrenginio interneto naršyklei. Uždraudę bet kokį slapukų naudojimą ar apriboję jų naudojimą, galite negauti norimų paslaugų arba negalėti naudotis interneto svetainės funkcionalumu. Išsamesnę informaciją apie slapukus, jų veikimo principus ir nustatymus galite rasti interneto svetainėje www.allaboutcookies.org.

5. Asmens duomenų saugojimo terminas

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie Klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

6. Asmens duomenų teikimas

UAB „Terapijos ir konsultavimo centras“ teikia Jūsų duomenis:

 • Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams;
 • Valdytojo duomenų tvarkytojams, teikiantiems interneto svetainės talpinimo bei priežiūros paslaugas;
 • Teisėsaugos ir kitoms valstybinėms institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus;
 • Teismams, tarp šalių kilusių ir derybomis neišspręstų ginčų atveju;
 • Teisininkams, draudimo bendrovėms, jei kyla ginčas dėl asmens duomenų tvarkymo pažeidimų su duomenų subjektu.
 • Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.
III. Naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės
1. Techninės saugumo priemonės

Programinė įranga yra nuolatos atnaujinama, aprūpinta ugniasienėmis ir antivirusinėmis programomis (atnaujinamos ne rečiau nei kas savaitę), daromos atsarginės duomenų kopijos (ne rečiau nei kas 2 dienas), darbuotojai turi teisę prisijungti prie programų tik individualiais, periodiškai keičiamais slaptažodžiais, atliekamas duomenų šifravimas. Patalpos, kuriose laikomi dokumentai rakinamos ir signalizuojamos.

2. Organizacinės saugumo priemonės

Informacinių sistemų ir duomenų bazių vartotojų teisių ribojimas ir kontrolė, asmenys, dirbantys su asmens duomenimis, yra saistomi teisės aktuose nustatytų konfidencialumo pareigų, pasirašo konfidencialumo sutartis ir pasižadėjimus; darbuotojai periodiškai instruktuojami asmens duomenų tvarkymo klausimais.

IV. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Valdytojas, turi:

 • Teisę susipažinti su Valdytojo tvarkomais savo asmens duomenimis.
 • Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus arba netikslius savo asmens duomenis. Teisės susipažinti ir reikalauti ištaisyti asmens duomenis įgyvendinamos pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@terapijoscentras.eu (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Prašyme susipažinti su asmens duomenimis prašome nurodyti, su kokiais asmens duomenimis pageidaujate susipažinti ir kokią Reglamento 15 straipsnio 1 dalyje išvardintą informaciją pageidaujate gauti.
 • Teisę reikalauti ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis. Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@terapijoscentras.eu (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Duomenų valdytojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos ištrina atitinkamus asmens duomenis arba atsisako patenkinti prašymą ir raštu nurodo atsisakymo priežastis.
 • Teisę reikalauti, kad Valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, kol bus patikrintas asmens duomenų tikslumas, kol bus nustatyta, ar su asmens duomenų tvarkymu nesutinkančio duomenų subjekto interesai yra viršesni už Valdytojo, taip pat tais atvejais, kai asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau duomenų subjektas nesutinka, kad šie duomenys būtų ištrinti. Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@terapijoscentras.eu (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Kai prašoma apriboti tik dalies asmens duomenų tvarkymą, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių tvarkymą prašoma apriboti. Jei prašymas yra pagrįstas, asmens duomenų tvarkymas apribojamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.
 • Teisę į duomenų perkeliamumą. Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@terapijoscentras.eu (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Kai prašoma perkelti tik dalį Valdytojo tvarkomų asmens duomenų, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių atžvilgiu įgyvendinama teisė į duomenų perkeliamumą. Jei prašymas yra pagrįstas, Valdytojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo pateikia jums arba jūsų nurodytam duomenų valdytojui jūsų asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu (priklausomai nuo jūsų pageidavimo, susisteminti asmens duomenys yra siunčiami elektroniniu paštu arba įrašomi į išorinę laikmeną).
 • Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@terapijoscentras.eu (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu bus vertinama, ar jūsų teisėtas interesas, dėl kurio nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu, yra viršesnis už Valdytojo teisėtą interesą, kuriuo Valdytojas grindžia jūsų asmens duomenų tvarkymą.
 • Teisę paduoti skundą priežiūros institucijai. Ši teisė gali būti įgyvendinama pateikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl bet kokių su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių Valdytojo veiksmų.

Tais atvejais, kai įgyvendinate savo teises pateikdami rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu paštu, kartu su prašymu būtina pateikti ir notaro patvirtintą asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją.

Jei turėtumėte su privatumo politika susijusių klausimų, susiekite su mumis ir mes jums padėsime:

KONTAKTAI:

UAB ,,Terapijos ir konsultavimo centras“

Girulių g. 10, LT-12112 Vilnius

Juridinio asmens kodas 300661054

PVM kodas LT100003078218

El. paštas: info@terapijoscentras.eu

Tel. Nr. : +370 (620) 99 993

Sukūrė:

logo