Paslaugų teikimo taisyklės

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

Prašome įdėmiai perskaityti toliau išdėstytas sutarties sąlygas. Pažymėdami varnele prie „Su paslaugų teikimo sutartimi susipažinau ir sutinku“, Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visą sutartį, supratote jos turinį, be jokių išlygų sutinkate su visomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

UAB “Terapijos ir konsultavimo centras”, juridinio asmens kodas 300661054, buveinės adresas: Girulių g. 10, LT-12112 Vilnius, atstovaujama direktorės Jūratės Vadoklytės, veikiančios pagal bendrijos įstatus (toliau – Paslaugų teikėjas) ir Jūs (toliau – Klientas),

toliau Paslaugų teikėjas ir Klientas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS
 1. 1.1. Specialistas – psichikos sveikatos specialistas.
 2. 1.2. Klientas – psichikos sveikatos specialisto klientas.
 3. 1.3. Portalas – internetinė svetainė www.gotheraphy.lt.
2. SUTARTIES DALYKAS
 1. 2.1. Šia Sutartimi Paslaugos teikėjas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais suteikti Klientui šias paslaugas:
  1. 2.1.1. Specialistų duomenų anketų sąrašo pateikimas Portale.
  2. 2.1.2. Specialistų kvalifikacijos atitikties minimaliausiems reikalavimams psichikos sveikatos paslaugoms teikti patikrinimas.
  3. 2.1.3. Klientų registracija per Portale patalpintą elektroninį kalendorių, taip pat Portale nurodytu elektroniniu paštu, telefonu, kitas Portalo socialinių tinklų paskyras.
  4. 2.1.4. Interaktyvaus Klientų vizitų pas Specialistą elektroninio kalendoriaus valdymas (Klientų vizitų pas Specialistą reguliavimas: perkėlimas, atšaukimas, papildomų vizitų registravimas).
  5. 2.1.5. Klientų apmokėjimų už Specialisto paslaugas administravimas (apmokėjimų surinkimas: į Specialisto turimą Paysera sąskaitą, į Paslaugų teikėjo sąskaitą; apmokėjimų surinkimas per kitas elektronines mokėjimo priemones, pvz. PayPal).
  6. 2.1.6. Automatinis Specialisto išrašomų sąskaitų – faktūrų generavimas ir išsiuntimas į Klientų nurodytą elektroninį paštą.
  7. 2.1.7. Dalyvavimas Specialistų teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo procese.
  8. 2.1.8. Konsultacijų teikimas Klientui Portalo naudojimo klausimais.
  9. 2.1.9. Specialistų sukurto turinio (mokamų kursų, mokymų, paskaitų) pardavimo paslauga Portale ir jo socialiniuose tinkluose.
  10. 2.1.10. Kliento komunikacijos su Specialistu užtikrinimo per Portalą paslauga (asmeninių Kliento žinučių, užklausų nukreipimas Specialistui ir pan.).
  11. 2.1.11. Kitos Portale siūlomos tarpininkavimo paslaugos (toliau – Paslaugos).
 2. 2.2. Paslaugų teikėjo teikiamos Paslaugos Klientui yra nemokamos.
3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
 1. 3.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
  1. 3.1.1. Tinkamai suteikti Klientui Sutartyje nurodytas Paslaugas per Portalą, panaudojant visus reikiamus įgūdžius, žinias ir technines priemones, vadovaujantis visuotinai pripažįstamais profesiniais, techniniais standartais ir praktika, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais.
  2. 3.1.2. Užtikrinti Portalo nuolatinį funkcionalumą, patikimumą ir saugumą bei savalaikį informacinių sistemų programinės įrangos atnaujinimą.
  3. 3.1.3. Užtikrinti, kad Portale, jo socialiniuose tinkluose pateikiama informacija būtų tiksli, aktuali, patikima, išsami, glausta, svarbi ir lengvai pasiekiama Klientui.
  4. 3.1.4. Užtikrinti visų į Portalą prisijungusių Specialistų pateiktų kvalifikacijos duomenų patikrinimą.
  5. 3.1.5. Suteikti galimybę Klientui sumokėti mokestį už Specialisto paslaugas tiesiogiai į Specialisto nurodytą ir prie Portalo prijungtą Paysera sąskaitą arba į Paslaugų teikėjo sąskaitą ar naudojant kitas elektronines mokėjimo priemones (pvz. PayPal).
  6. 3.1.6. Automatizuoti Specialisto sąskaitos – faktūros išrašymo procesą. Klientui atliekant mokėjimą už Specialisto suteiktą paslaugą/as vienu iš Sutarties 3.1.5 punkte nurodytu būdu, automatiškai sugeneruojama sąskaita – faktūra ir nusiunčiama į Kliento nurodytą elektroninį paštą.
  7. 3.1.7. Neįvykus konsultacijai dėl Specialisto kaltės, grąžinti Klientui jo sumokėtą pinigų sumą į Kliento sąskaitą.
  8. 3.1.8. Klientui atšaukus konsultaciją ne vėliau kaip prieš 48 val., grąžinti Klientui jo sumokėtą pinigų sumą į Kliento sąskaitą, išskyrus, jeigu Klientas su Specialistu susitaria kitaip (pvz.: susitaria dėl kito konsultacijos laiko ar pan.).
  9. 3.1.9. Užtikrinti Kliento pateiktų Paslaugų teikėjui asmens duomenų apsaugą.
  10. 3.1.10. Laikyti konfidencialia bet kokią informaciją, gautą teikiant paslaugas Klientui Sutarties vykdymo metu, ir neatskleisti šios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus, jei galiojantys įstatymai numato, kad konfidenciali informacija turi būti atskleista kompetentingų institucijų prašymu. Konfidencialumo sąlygą pažeidęs Paslaugų teikėjas privalo atlyginti Klientui tiesioginius ir netiesioginius dėl šio pažeidimo patirtus nuostolius.
 2. 3.2. Paslaugų teikėjas neatsako Klientui už:
  1. 3.2.1. Specialistų darbo kokybę ir konsultacijų turinį.
  2. 3.2.2. Specialistų pateiktą informaciją apie save, išskyrus Sutarties 3.1.4. punkte numatytų duomenų apie Specialistus patikrinimą.
  3. 3.2.3. Konsultacijų, teikiamų nuotoliniu būdu, metu naudojamų techninių priemonių netinkamą pasirinkimą bei interneto ryšio kokybę.
  4. 3.2.4. Neįvykusias konsultacijas dėl Kliento kaltės, jeigu Klientas neatšaukė konsultacijos ne vėliau kaip prieš 48 val., kaip tai numatyta Sutarties 3.1.8 punkte.
 3. 3.3. Paslaugų teikėjas turi teisę:
  1. 3.3.1. Siekiant patenkinti Portalo naudotojų (prie Portalo prisijungusių Specialistų, Klientų) lūkesčius, periodiškai atlikti Portalo naudotojų pasitenkinimo vertinimą (vykdyti Specialistų, Klientų apklausas).
  2. 3.3.2. Siekiant patikrinti Specialisto teikiamų paslaugų kokybę, periodiškai apklausti Klientą Paslaugų teikėjo pasirinktu būdu (telefonu, elektroniniu paštu ar kt. pasirinktomis priemonėmis).
 4. 3.4. Klientas įsipareigoja:
  1. 3.4.1. Pateikti Paslaugų teikėjui teisingą (nemelagingą) informaciją apie save. Klientas visiškai atsako už visos informacijos ir duomenų, pateiktų Paslaugų teikėjui, teisingumą ir tikrumą ir atitikimą galiojantiems teisės aktams.
  2. 3.4.2. Registruotis vizitui pas Specialistą Portale patalpintame elektroniniame kalendoriuje.
  3. 3.4.3. Užsiregistravus vizitui pas Specialistą Portale patalpintame elektroniniame kalendoriuje, sumokėti pasirinktinai į Specialisto arba Paslaugų teikėjo sąskaitą Specialisto teikiamų Paslaugų kainą Sutarties 4 skyriuje nurodyta tvarka.
  4. 3.4.4. Atvykti į Specialisto konsultaciją arba prisijungti nuotoliniu būdu Portale patalpintame elektroniniame kalendoriuje nurodytu laiku. Negalėdamas atvykti į konsultaciją arba prisijungti nuotoliniu būdu sutartu laiku, informuoti Paslaugų teikėją apie vizito atšaukimą arba perkelti savo vizitą į artimiausią dieną, pažymint minėtame kalendoriuje vizito datą, ne vėliau kaip prieš 48 val. Atšaukus konsultaciją mažiau nei prieš 48 val., Klientas nebetenka teisės reikalauti grąžinti jo sumokėtą pinigų sumą.
  5. 3.4.5. Nedelsiant informuoti Paslaugų teikėją apie atsiradusias naujas aplinkybes, kurios galėtų turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui.
 5. 3.5. Klientas turi teisę:
  1. 3.5.1. Nutraukti šią Sutartį 6 skyriuje nurodyta tvarka.
4. SPECIALISTO PASLAUGŲ KAINA, ATSISKAITYMO TERMINAI IR TVARKA
 1. 4.1. Pasirinkto Specialisto teikiamų Paslaugų kaina nurodyta Portale.
 2. 4.2. Klientas, užsiregistravęs vizitui pas Specialistą Portale patalpintame elektroniniame kalendoriuje, sutinka su pasirinkto Specialisto teikiamų Paslaugų kaina.
 3. 4.3. Pasirinkto Specialisto Paslaugų kainą Klientas įsipareigoja apmokėti tiesiogiai į Specialisto nurodytą ir prie Portalo prijungtą Paysera sąskaitą arba į Paslaugų teikėjo sąskaitą ar naudojant kitas elektronines mokėjimo priemones (pvz. PayPal) iš karto po registracijos Portale patalpintame elektroniniame kalendoriuje.
 4. 4.4. Mokėjimas laikomas atliktu, kai mokėjimo suma įskaitoma Specialisto arba Paslaugų teikėjo sąskaitoje.
 5. 4.5. Specialisto išrašyta sąskaita – faktūra automatiškai sugeneruojama ir išsiunčiam į Kliento nurodytą elektroninį paštą iš karto po apmokėjimo gavimo.
 6. 4.6. Klientui atšaukus vizitą pas Specialistą ne vėliau kaip prieš 48 val., Kliento sumokėta pinigų suma grąžinamą į Kliento sąskaitą per 3 (tris) darbo dienas. Klientui grąžinama suma atskaičius administravimo ir atsiskaitymo paslaugų mokesčius.
5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)
 1. 5.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka.
 2. 5.2. Klientui nepervedus Specialistui arba Paslaugų teikėjui visos Specialisto teikiamų Paslaugų kainos iš karto po registracijos Portale patalpintame elektroniniame kalendoriuje, Kliento registracija panaikinama ir Klientas netenka teisės gauti Specialisto teikiamų paslaugų.
 3. 5.3. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį netinkamą ar visišką nevykdymą, taip pat jos neatsako už bet kokią žalą, padarytą kitai Sutarties Šaliai, jeigu tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos (force majeure) veikimo.
 4. 5.4. Šalys susitaria, kad nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis taip pat bus laikoma: elektros ar interneto tinklų avarijos, trikdžiai; vandentiekio ir/ar nuotekų linijų avarijos; gaisras Paslaugų teikėjo patalpose; Paslaugų teikėjo patalpų užliejimas; tyčiniai trečiųjų asmenų veiksmai, dėl kurių sugadinama Paslaugų teikėjo aparatinė ar programinė įranga; virusų ir kitokios kenkėjiškos programinės įrangos atakos; trečiųjų asmenų valdomos programinės ar aparatinės įrangos, nuo kurios priklauso Paslaugų teikimas, gedimai; stichinės nelaimės; žaibo, statinių krūvių iškrovos; teisėti ir neteisėti valdžios institucijų sprendimai, kurie riboja Paslaugų teikėjo veiklą; karas, teroristiniai išpuoliai ir pan.
 5. 5.5. Paslaugų teikėjas dės protingas pastangas, kad Portalas būtų pasiekiamas bent 99,9 proc. per kalendorinius metus. Paslaugų teikėjas gali laikinai sustabdyti Paslaugų teikimą, jeigu:
  1. 5.5.1. atliekami Portalo profilaktiniai darbai;
  2. 5.5.2. dėl nenugalimos jėgos aplinkybių;
  3. 5.5.3. diegiamos naujos Paslaugos arba atliekami esamų Paslaugų pakeitimai;
  4. 5.5.4. Paslaugų teikimas teisėtai sustabdomas ar apribojamas teisės aktų ar šios Sutarties nustatytais atvejais.
 6. 5.6. Paslaugų teikėjo atsakomybė už žalą, kilusią Klientui dėl šios Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Specialisto Paslaugų nesuteikimo dėl Paslaugų teikėjo arba Specialisto kaltės, yra ribojama suma, kurią Klientas sumokėjo Specialistui už jo teikiamas Paslaugas pagal šią Sutartį.
 7. 5.7. Paslaugų teikėjas neatsako už jokią žalą ir/ar nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai naudodamasis Kliento gaunamomis Paslaugomis dėl turinio, patalpinto Portale, įskaitant, bet neapsiribojant žala, kilusia dėl kompiuterinių virusų poveikio.
6. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
 1. 6.1. Ši sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Klientas pažymi varnele prie „Su paslaugų teikimo sutartimi susipažinau ir sutinku“ ir galioja, kol Paslaugos teikiamos jų užsakytą teikimo laikotarpį.
 2. 6.2. Jeigu viena Sutarties Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, kita Šalis apie tai privalo pranešti (elektroniniu paštu arba telefonu) Sutartį pažeidusiai Šaliai. Jeigu Sutartį pažeidusi šalis nepradeda tinkamai vykdyti įsipareigojimų, kita Šalis turi teisę nedelsiant nutraukti Sutartį.
7. KONFIDENCIALUMAS
 1. 7.1. Šalys įsipareigoja laikyti konfidencialia bet kokią su šia Sutartimi susijusią informaciją bei visą kitą informaciją, kurią jos gavo viena iš kitos Sutarties vykdymo metu, ir neatskleisti jos trečiosioms šalims, išskyrus, jei galiojantys įstatymai numato, kad konfidenciali informacija turi būti atskleista kompetentingų organizacijų ar institucijų prašymu
 2. 7.2. Konfidencialumo sąlygą pažeidusi Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai tiesioginius ir netiesioginius dėl šio pažeidimo patirtus nuostolius.
8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. 8.1. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti šios Sutarties sąlygas.
 2. 8.2. Jei pasikeičia Šalies kontaktai ir (ar) kiti duomenys, Šalis turi nedelsiant informuoti kitą Šalį pranešdama apie pasikeitusius duomenis. Jei Šalis nesilaiko šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją dėl informacijos gavimo laiku/negavimo ir atsako už nuostolius, atsiradusius dėl jos kaltės.
 3. 8.3. Kilus ginčams ar nesutarimams dėl šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamo vykdymo / nevykdymo, Šalys juos sprendžia tarpusavio derybų būdu. Šalims nepavykus taikiai susitarti, visi ginčai sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Paslaugų teikėjo buveinės vietą.
 4. 8.4. Bet kurie Šalių pranešimai turi būti pateikti kitai Šaliai raštu jos nurodytų elektroniniu paštu arba registruotu paštu Šalies nurodytu adresu, o kita Šalis turi patvirtinti apie tokio pranešimo gavimą per 1 (vieną) darbo dieną.
 5. 8.5. Šiai Sutarčiai ir iš jos kylantiems klausimams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9. PASLAUGŲ TEIKĖJO REKVIZITAI:

UAB ,,Terapijos ir konsultavimo centras“

Girulių g. 10, LT-12112 Vilnius

Juridinio asmens kodas 300661054

PVM kodas LT100003078218

A/s Nr.: LT147300010099813386,

AB Swedbank

El. paštas: info@terapijoscentras.eu

Tel. Nr. : +370 (620) 99 993

Sukūrė:

logo